Praktijk_Logo
Praktijk_Logo

CONTACT

 

BRIEFJE VAN DE DOKTER ?

Op het spreekuur wordt aan de huisartsen regelmatig de vraag voorgelegd of zij niet een briefje kunnen schrijven voor de school, het werk, de sportclub en dergelijke. In Nederland is het de huisarts echter niet toegestaan een dergelijke verklaring af te geven. Instanties die zo'n verklaring van u verlangen kunt u hierop wijzen door hiernaast een brief te downloaden en die uit te printen en te overhandigen.

 

Over deze geneeskundige verklaringen heeft de KNMG [ Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst ] hetvolgende standpunt ingenomen.

Volgens de 'Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens', uitgegeven door de KNMG, is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling geneeskundige verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen enz. van zijn/haar patiŽnt.

Ook verklaringen omtrent spreekuurbezoek en informaties over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiŽnt mogen in dit kader evenmin door de behandelend arts worden verstrekt.

Voorzover de instelling, welke een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiŽnt zelf, dient zij hiervoor, terwille van de voor alle betrokkenen noodzakelijk geachte objectiviteit, een onafhankelijk arts aan te wijzen.

De behandelend arts kent meestal de criteria niet welke moeten worden gehanteerd om tot een juiste afweging te komen, die nodig is om het doel waarvoor de geneeskundige verklaring wordt gevraagd, te kunnen beoordelen. Bovendien mag van de behandelend arts, die een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiŽnt heeft, niet worden gevraagd dat hij van zijn oordeel in een geneeskundige verklaring blijk geeft, omdat het de vertrouwensrelatie zou kunnen schaden, indien het oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiŽnt/cliŽnt zou zijn.

 

KNMG, Postbus 20051, 3502 LB Utrecht. Telefoon [030] 28 23 911, tst. 322